Ochrana osobných údajov

v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR)

 

Prevádzkovateľ: Tvoj plot s.r.o., www.tvojplot.com

sídlo: Vodárenská 636/3 040 01 Košice -   
IČO: 53659520 IČ DPH:  SK2121454082

štatutár: Tomáš Turský – konateľ, email: info@tvojplot.com
kontaktná osoba: Ing. Ladislav Habina, konzultant pre GDPR, email: laco.habina@tvojplot.com
(ďalej „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“)

 

Definícia pojmov

 

Prevádzkovateľ podľa §31 je osoba, ktorá ako prvá získava a nakladá s osobnými údajmi, sama alebo spoločne s inými, vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ preberá údaje o dotknutej osobe.

Dotknutá osoba – fyzická osoba je osoba, ktorej sa osobný údaj týka, resp. jej rodinný príslušníci, resp. zodpovedná osoba poverená spotrebiteľom prevzatím tovaru, či zásielky. Patria sem aj členovia občianskych združení a neziskových organizácií, darcovia, rodičia, právny zástupcovia, zamestnanci právnických osôb, a iní ktorí uvádzajú svoje osobné údaje alebo ich časť.

Sledovateľ, Čitateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prezerá produkty (tovar, služby, či montáž), v obchode bez zadania objednávky a bez vyplnenia osobných údajov.

Záujemca, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prezerá produkty (tovar, služby, či montáž), v obchode a prejaví záujem o produkty, o kalkuláciu, o cenovú ponuku, vyplní svoje osobné údaje pre účely kontaktovania s prevádzkovateľom avšak ešte bez zadania objednávky na konkrétne produkty.

Záujemca, je dotknutá fyzická osoba, ešte bez zmluvného vzťahu, ktorá poskytne svoje údaje e- mailom, chatom, telefonicky, osobne a požaduje informácie, odpovede, newsletter alebo si prezerá ponuku a plánuje využívať, kupovať, produkty prevádzkovateľa.

Spotrebiteľ, Kupujúci, Zákazník resp. Odberateľ sa rozumie v obchode registrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala, po vlastnej autorizácii, vyplnení osobných a kontaktných údajov záväznú elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu, alebo zaslala záväznú elektronickú objednávku e-mailom so záujmom kúpiť, previať a zaplatiť za produkty (tovar, služby, či montáž) prevádzkovateľa.

Zákazník, resp. Spotrebiteľ je dotknutá fyzická alebo zamestnanec právnickej osoby, ktorá objednáva, kupuje, či užíva produkty dodané prevádzkovateľom v zmysle Všeobecných obchodných podmienok (VOP).

Zodpovedná osoba, ako zástupca Spotrebiteľa je fyzická osoba poverená Spotrebiteľom na prevzatie tovaru, zásielky. Spotrebiteľ zodpovedá za osobné údaje, (tel.číslo a meno, resp. určenú identifikáciu zodpovednej osoby), ktoré odovzdá, či poskytne Spotrebiteľ prevádzkovateľovi, resp. kuriérovi.

Prevádzkovateľ je predajca prezentovaných produktov (tovar, služby, či montáž) uverejnených na www.tvojplot.com. Prevádzkovateľ poskytuje svoje produkty prostredníctvom Konzultantov, či Predajcov ako Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, za ktoré prevádzkovateľ prevzal plnú zodpovednosť.

Zodpovedná osoba, je fyzická osoba poverená spotrebiteľom na prevzatie tovaru, zásielky. Spotrebiteľ zodpovedá za osobné údaje, (tel.číslo a meno, resp. určenú identifikáciu zodpovednej osoby), ktoré odovzdá, či poskytne spotrebiteľ prevádzkovateľovi, resp. kuriérovi.

Zamestnanec, kolega, brigádnik, dobrovoľník, SZČO je dotknutá fyzická osoba, ktorá poskytne svoje údaje na právnom základe pre pracovno-právny vzťah resp. iný zmluvný vzťah.

Oprávnená osoba je zamestnanec v pracovno-právnom alebo inom zmluvnom vzťahu, ktorý je poverený prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje dotknutých osôb.

Zástupca je fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určil, a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide o jeho povinnosti.

Sprostredkovateľ, (resp. partner, poskytovateľ) podľa § 34 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Subdodávateľ, resp. ďalší sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorý je na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverený spracúvaním osobných údajov.

Tretia strana je fyzická/právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, oprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Užívateľský účet, osobný profil, „Môj účet“ je časť obchodu / e-shopu , kde si dotknutá osoba vypíše svoje osobné údaje, dáta potrebné pre realizovanie transakcie, objednávky, kúpy / predaja produktov, a ku ktorému pristupuje cez jedinečné prístupové práva, ktoré obsahujú názov účtu, zvyčajne e-mail a vlastné heslo, a to cez webstránky / e-shop so zabezpečeným, šifrovaným protokolom https://. Ak dotknutá osoba vypíše svoje osobné údaje emailom, ktoré prevádzkovateľ nežiadal alebo žiadal na plnenie zmluvy, tak sa prevádzkovateľ zaväzuje tieto údaje chrániť, spracúvať v zmysle zákona a týchto pravidiel.

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, písomne alebo elektronicky, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Anonymné informácie sú informácie, ktoré už nemožno použiť na identifikovanie konkrétnej dotknutej osoby.

Prečo spracúvame osobné údaje

 

Získavanie niektorých osobných údajov je nevyhnutná požiadavka, ktorá je potrebná na zamýšľanie využitia produktov (tovar, služby, či montáž), uzatvorenie objednávky, zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám poskytli produkty ponúkané našou spoločnosťou, prevádzkovateľom.

Osobné údaje spracúvame z týchto podnetov a dôvodov:

 • E-mail, Kontaktný formulár, Kalkulačka: Osobné údaje, napr. meno, priezvisko, email, telefón, a iné technické údaje, ktoré nám dobrovoľne a bez našej výzvy, či žiadosti zašlete, emailom alebo ako Kontaktný formulár alebo ako súčasť Kalkulačky pre orientačný výpočet, budeme spracúvať v zmysle týchto pravidiel a má sa za to, že ste nám ich poskytli na základe vášho Súhlasu, a môžeme ich použiť na našu komunikáciu pre prípravu Cenovej ponuky a/alebo Objednávky a/alebo Zmluvy a jej plnenie.
 • Výber a Nákup produktov, tovarov, služieb, dopravy, demontáže, či montáže. Pre úspešné vybavenie vašej žiadosti o informácie, objednávku, platbu, doručenie zásielky, vybavenie návrhu, sťažnosti, reklamácie zbierame a potrebujeme vaše osobné údaje. Obchodné podmienky sa riadia v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľky alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedené podrobne vo VOP.
 • Vyplnením užívateľského účtu, osobný profil, „Môj účet“ nám ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje a my vás môžeme ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka, zásielka doručená. Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu. Ak si už neželáte byť našim spotrebiteľom, môžete si užívateľský účet, „Môj účet“, profil úplne odhlásiť aj v zmysle VOP.
 • Ak si vytvoríte viac užívateľských profilov, „Môj účet“ v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. Pre odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily je potrebné, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom e-mailu info@tvojplot.com. Prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.
 • Newsletter, E-mail marketing: Takto zhromaždené údaje na základe vášho Súhlasu, môžeme použiť aj na to, aby sme vám zaslali obchodné oznámenia šité na mieru v zmysle zákona č.351/2011, Z.z. o elektronických komunikáciách, (pozri: Aké máte práva).
 • Doručovanie tovaru, zásielky sa realizuje cez našich zmluvných partnerov – kuriérske služby. Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim spotrebiteľom môžeme zasielať e- mailové a SMS správy o stave vašej objednávky, polohe zásielky, predpokladanom termíne a na miesto doručenia. Proti tomuto spracúvaniu môžete namietať vznesením námietky, či podať žiadosť na e-mail.
 • Zlepšovanie našich služieb pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe alebo emailu, dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod. (pozri: Aké máte práva)
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb po realizovaní kúpi produktu, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Call centrum, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom nášho call centra (infolinka), budeme si váš telefónny hovor po predchádzajúcom upozornení nahrávať. Takéto záznamy nám slúžia ku kontrole kvality služieb poskytovaných našimi zamestnancami.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov, v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku. Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.
 • Uplatnenie vašich práv ako dotknutá osoba v zmysle VOP a Reklamačné poriadku, či v zmysle týchto pravidiel spracúvania osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

 

Aby mohol záujemca o cenovú ponuku a následne produkty (tovar, služba, doprava, demontáž, či montáž) v obchode / e-shope / cez email zastať Objednávku, resp. Potvrdiť obchod, záujem o kúpu s cieľom prevziať a zaplatiť za prevzaté, produkty musí prevádzkovateľovi vyplniť svoje osobné údaje. Bez poskytnutia týchto  osobných údajov nie je zo strany prevádzkovateľa možné tovary, či služby záujemcovi, či spotrebiteľovi poskytnúť. (napr. bez poskytnutia e-mailovej adresy, tel.čísla, mena objednávateľa nie je možné komunikovať, a bez adresy nie je možné zrealizovať doručenie, montáž, opravu, servis, výmenu a pod.).

Za týmto účelom spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:

 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo,
 • Meno a Priezvisko,
 • Dodacia adresa,
 • Fakturačná adresa,
 • IČO a IČ DPH alebo DIČ právnickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov

 

Chceme vás informovať o tom, na aké účely, akým spôsob, prečo, kto, používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ a doba spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou.

Oprávnený záujem:

Získavanie a spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby v zmysle §13. ods. 1.a). na poskytnutie produktov, o ktoré prejavíte záujem prezeraním našich stránok. Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracúvame najmä osobné údaje, ktoré spracúvame automaticky a podľa Pravidlá prezerania webových stránok / obchodu / e-shopu.

Súhlas:

Pred potvrdením žiadosti o Cenovú ponuku, Kalkulačku pre orientačný výpočet, Objednávky o naše produkty súčasne dostaneme nevyžiadané alebo žiadame o poskytnutie vášho Súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a v takom prípade osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj dobrovoľný súhlas v zmysle §13. ods. 1.a), resp. b). ako žiadosť o naše informácie, produkty, tovary, či služby.

Na účely zasielania obchodných oznámení formou e-mail, newsletter, telemarketing, chat, spracúvame osobné údaje na základe vášho Súhlasu a v zmysle zákona č.351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.

Ak už ste naším zákazníkom, spotrebiteľom, tak vám môžeme obchodné oznámenia, email, SMS, chat, telefonicky zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili samostatný Súhlas.

Plnenie zmluvy:

Ak si kúpite produkt, Objednáte a/ alebo Zaplatíte vzniká zmluvný vzťah a vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, či realizovali montáž. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracúvame predovšetkým údaje Fakturačné, zmluvné a doručovacie.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je hlavne založené na právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t.j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, spotrebiteľ alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle §13. ods. 1.b). aj v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) a podrobne uvedené vo VOP.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v zmysle §13. ods. 1.c)..

Plnenie zákonných povinností:

Pri uchovaní údajov v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

 

Osoby mladšie ako 18 rokov

 

Náš obchod / e-shop / email / chat nie je určený pre osobe mladšie ako 18 – rokov. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na objednávanie, kupovanie, vypĺňanie, zasielanie informácií a/ alebo osobných údajov, platenie produktov, tovarov a služieb, alebo na realizáciu akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely:

 • na nadviazanie kontaktu s vami v prípade, že ste od nás vyžadovali komunikáciu;
 • na určenie krajiny, kde sa nachádzate, napríklad na dodržiavanie predpisov pre obchodovanie, z bezpečnostných dôvodov a pre prevenciu podvodu,
 • na iné overenie súladu s príslušnými zákonmi,
 • aby sme mohli overiť, či údaje, ktoré o vás máme, sú správne,
 • aby sme vám poskytli aktualizácie produktu, špeciálne ponuky a iné propagačné informácie buď v našom mene alebo v mene partnera, kde ste súhlasili s ich prijímaním a v súlade s platným právom,
 • v spojitosti s kľúčmi, prístupovými kódmi a inými informáciami, aby ste mali prístup na obchod / e-shop alebo k službám našich partnerov a mohli prijímať produkty alebo služby,
 • ako je uvedené v doplnkovej poznámke k ochrane osobných údajov publikovanej na e-shope,
 • pre ľudské zdroje, pre získanie vašej e-mailovej adresy, ak sa uchádzate o miesto on-line. Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na nasledujúce účely, keď navštívite obchod / e-shop / email na dokončenie transakcie:
 • na spracovanie vašej objednávky, spracovanie platby, overenie daňového postavenia, riešenie reklamácií alebo pre upozornenie o stave vašej objednávky,
 • na účely sledovania podozrivých operácií a prevencie podvodu;
 • na poskytnutie možnosti personalizovaného nákupu;
 • na registráciu vášho nákupu u výrobcu alebo poskytovateľa služby z dôvodov záruky, technickej podpory alebo na podobné účely; na poskytnutie upozornenia o vašom nákupe poskytovateľovi on-line služieb, pre ktorý si od nás kupujete servisné práva,
 • aby sme vám poskytli efektívne produkty, služby a podporu (čo môže zahŕňať, pokiaľ to dovoľuje zákon, kontaktovať spotrebiteľov, ktorí začali proces potvrdenia objednávky, platby, aby sme skontrolovali nedokončenú reláciu alebo zistili, či je nejaký problém s používaním obchodu / e-shopu / emailu / chatu). Podnikneme primerané kroky na zabezpečenie, aby každá osoba alebo subjekt, ktorý prijíma osobné údaje na účely opísané vyššie, uchovával osobné údaje bezpečne. V prípade, že špeciálne kategórie údajov zbiera, prijíma alebo uchováva externý subjekt, ak to vyžaduje príslušný zákon, poskytneme vám podrobné údaje o tomto subjekte.

Automatické spracúvanie

V obmedzených prípadoch môžeme použiť vaše osobné údaje na to, aby nám pomohli urobiť automatické rozhodnutia na ďalšie zlepšenie nášho podnikania. Napríklad v súvislosti s marketingom by sme mohli použiť údaje na vyčlenenie používateľov a cielené zasielanie personalizovaných správ.

Môžeme použiť napríklad pracovné zaradenie používateľov na určenie ich osobnosti a zodpovedajúcu zmenu obsahu. Spoliehame sa tiež na sledovanie podozrivých operácií, ktoré nám pomáha znižovať potrebu manuálne kontrolovať objednávky, či nedochádza k podvodu. Mohli by sme sa tiež spoliehať na automatické spracovanie v súvislosti so zamestnancami a zabezpečiť, aby dodržiavali naše interné bezpečnostné zásady. Máte právo vyhnúť sa akýmkoľvek rozhodnutiam na základe automatického spracovania údajov, keď ich možno charakterizovať ako profilovanie. V tomto prípade si však vyhradzujeme právo nedokončiť vašu transakciu.

Naše použitie anonymných informácií

Môžeme používať zozbierané anonymné informácie. V takom prípade budú anonymizované nasledujúce prvky údajov, ako sú meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné prvky údajov podľa platných zákonov. Anonymné informácie môžu byť použité:

 • na personalizáciu a podporu používania obchodu / e-shopu a/alebo služieb našich partnerov;
 • na zlepšenie obchodu / e-shopu, služieb zákazníkom, našich propagačných systémov a našich produktov a služieb;
 • na účel prevencie podvodu,
 • na identifikáciu transakcií pochádzajúcich z pridruženého marketingového alebo odsúhlaseného programu;
 • na poskytovanie cielených reklám obchodu / e-shopu a iných komerčných riešení;
 • na iné historické, štatistické, výskumné a analytické účely.

Naši poskytovatelia produktov, či služieb

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ktoré poskytujú produkty a služby našej spoločnosti. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia produktov a služieb nevyhnutne potrebujú na plnenie Cenovej ponuky, Objednávky a Zmluvy. Využívame spoločnosti v zmysle samostatných zmluvných vzťahov, aby nám alebo v našom mene poskytovali produkty, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať našu činnosť, ako sú:

 • poskytovanie produktov a služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou obchodu / e-shopu / emailu, dopravy, demontáže, či montáže,
 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry),
 • poskytovanie služieb webhostingu,
 • zabezpečovanie sledovania podozrivých operácií alebo detekčné služby,
 • na poskytovanie optimalizačných služieb,
 • na vypracovanie cenovej ponuky, splnenie vašej objednávky, uskladnenie a doručenie zásielky, realizovanie montáže,
 • na inkasovanie platby alebo vymáhanie pohľadávok,
 • spracovanie platieb kreditnými kartami,
 • na dodávanie reklám na stránky obchodu / e-shopu a webové stránky tretích zmluvných strán,
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu našej spoločnosti,
 • na posielanie pošty alebo e-mailov, SMS, chat, telemarketing, affilliate spolupráca,
 • na účely týkajúce sa zamestnania a ľudských zdrojov,
 • na poskytovanie zákazníckeho servisu,
 • služby vedenia účtovníctva, evidencie obchodných prípadov, právne služby, iné služby.

Títo poskytovatelia produktov, služieb môžu na základe vzájomnej zmluvy využívať informácie, ktoré im poskytneme, iba na poskytovanie služieb pre nás alebo v našom mene a chrániť dôvernosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje, bez vášho súhlasu, neposkytneme do tretích krajín mimo európskej únie a tretím stranám bez zmluvného vzťahu s nami.

Používanie, zdieľanie a odovzdávanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, budú spracúvané v našich systémoch. Ak je to potrebné na plnenie našich zmluvných povinností voči vám, môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené, zdieľané aj tretími stranami poskytujúcim produkty, služby v zmysle samostatných zmlúv o spracúvaní osobných údajov.

V týchto prípadoch odovzdávame, zdieľame vaše osobné údaje tretím stranám:

Na účely evidencie a zálohovanie užívateľských účtov nám realizuje poskytovateľ CMS, obchodu, e-shopu, emailov zmluvný sprostredkovateľ spoločnosti: – Websupport s.r.o., sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928, ktorý je zároveň oprávnený odovzdávať, zdieľať vaše osobné údaje aj cez tretie strany v zmysle samostatných zmlúv pre poskytovanie celkovej služby webstránky / obchodu / e- shopu,

Doručenie tovaru, realizujeme prednostne našimi montážnikmi, resp. vami zvolený dopravca pri objednávke produktu, potrebuje vaše údaje, aby vedel kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca – kuriér je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

 • Slovenská pošta a.s., sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
 • Direct Parcel distribution SK s.r.o., sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO:35834498,

Doručenie tovaruktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Tieto údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Montáž a Servis, realizuje nami poverený Zamestnanec, resp. Oprávnená osoba, resp. SZČO – Živnostník alebo tretia sprava v zmysle Dodávateľskej zmluvy pri Objednávke produktu, či pri Objednávke servisu potrebuje vaše údaje, aby vedel kam a komu konkrétne má tovar doručiť, resp. kde realizovať služby. Tieto údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, a pokiaľ nebol tovar/služba uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru/služby uhradiť. Montážnik/ Servisný pracovník/ Dodávateľ je vo vzťahu k 8 osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru/služba a potom osobné údaje bezodkladne zmazať pokiaľ nie sú iné zmluvné pravidlá.

Na riešenie reklamácií a pre plnenie podmienok záruky, zákazníckej a technickej podpory alebo popredajného servisu môžeme odovzdať údaje: meno, priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, e-mail zmluvnému partnerovi.

Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia. Ak máte svoju platobnú kartu uloženú pre urýchlenie ďalších nákupov na našom obchode, e- shope, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty. Ak chcete tieto údaje vymazať, stačí navštíviť nastavenia svojho užívateľského profilu a potom údaje o platobnej karte jednoducho zmazať.

Bankové účty: naša spoločnosť nezbiera bankové účty dotknutých osôb ale uchováva ich v bankových výpisoch pri identifikácii, párovaní obdržanej platby v zmysle vystavenej Faktúry, sumy, produktu, variab. symbolu alebo čísla objednávky.

Využitie služby v rámci prenájmu produktu vám odovzdáme k dočasnému spoplatnenému užívaniu produkt, bez toho, aby ste za neho zaplatili kúpnu cenu. Aj v tomto prípade si preto overujeme vašu schopnosť za prístroj hradiť pravidelné nájomné. Za tým účelom odovzdávame vaše osobné údaje Oprávnenej osobe pre vypracovanie Zmluvy s vami na danú službu.

Využiť možnosť produkt zakúpiť na Úver, či Splátky si potrebujeme si overiť vašu schopnosť splácať tovar, ktorý vám odovzdáme, bez toho aby ste za tovar vopred uhradili kúpnu cenu v plnej výške, napr. služba finančných zmluvných partnerov prevádzkovateľa, prípadne vám vybraný produkt prenajmeme, odovzdávame vaše osobné údaje v zmysle plnenia zmluvy na vašu žiadosť.

Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení, e-mailom, SMS správou, chatom, telemarketingom, affilliate partnerom môžeme využiť tretiu stranu v zmysle samostatnej zmluvy. Táto tretia strana je viazaná povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.

Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretej strane advokátovi v zmysle samostatnej zmluvy, či splnomocnenia. Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci, určí povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Plnenie zákonných požiadaviek, prevencie podvodu a trestných činov. Pokiaľ to povoľujú príslušné zákony, môžeme vaše osobné údaje alebo špeciálne kategórie údajov o vás odhaliť, keď sme presvedčení, že odhalenie je nutné:

 • z hľadiska dodržania zákona alebo požiadaviek právnych predpisov,
 • na splnenie požiadaviek vládnych, administratívnych alebo právnych procesov, požiadaviek alebo nariadení (napríklad súdnych nariadení),
 • pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi vyšetrovacími orgánmi alebo na hlásenie činností, ktoré môžu porušovať zákon alebo požiadavky právnych predpisov,
 • na zabránenie alebo vyšetrovanie možného trestného činu (ako je podvod alebo krádež identity) alebo porušenia (podozrenia z porušenia) bezpečnosti alebo týchto Pravidiel ochrany osobných údajov,
 • na vymáhanie plnenia zmluvy,
 • na ochranu zákonných práv, webovej stránky, e-shopu, emailu alebo bezpečnosti našej spoločnosti a aj našich zamestnancov, partnerov a tretích strán.

Zabezpečenie osobných údajov

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Využívame primerané technické aj organizačné opatrenia.

Pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všade v komunikácii medzi vaším zariadením a našimi e-shop servermi, napr.: „Môj účet“, resp. „Kontaktný formulár“, resp. „email“ používame šifrovanú zabezpečenú komunikáciu https:// protokol, resp. pre zasielanie dokumentov s osobnými údajmi používame zaheslované súbory a nezávislým kanálom, napríklad SMS, posielame heslo k dokumentom a rovnaký spôsob požadujeme od dotknutých osôb. Prihlasovacie údaje a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracúvanie osobných údajov bude zabezpečené hlavne nasledovným spôsobom:

 1. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v súlade s právnymi predpismi pre všetky činnosti pre užívanie obchodu / e-shopovej platformy na www.tvojplot.com formou Licenčnej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvanie osobných údajov tak, aby nedošlo k neoprávnenému nebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, neoprávneným prenosom, spracúvaním, a aby boli personálne, technicky a organizačne nepretržite po dobu spracúvania údaje zabezpečené všetky povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
 3. Prevádzkovateľ, resp. aj zmluvní sprostredkovatelia, partneri zabezpečujú mlčanlivosť, integritu, dostupnosť a odolnosť informačných a hlavne digitálnych systémov, a služieb spracúvania, a včas obnovujú dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
 4. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že spracúvanie a ochrana osobných údajov sa riadi pravidlami a internými bezpečnostnými predpismi.
 5. K osobným údajom majú prístup iba Oprávnené osoby poverené Prevádzkovateľom a Oprávnené osoby poverené Sprostredkovateľom, partnerom, poskytovateľom a každá takéto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jedinečným identifikátorom, prístupovými právami.
 6. Prevádzkovateľ aj ním Oprávnené osoby a zmluvní Sprostrekovatelia, partneri, poskytovatelia sa zaväzujú k mlčanlivosti a táto povinnosť bude trvať aj po ukončení pracovno-právneho nebo iného zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.
 7. Prevádzkovateľ bude dotknutej osobe poskytovať ochotu a súčinnosť pri riešení žiadostí, námietok a práv dotknutej osoby, ak je to možné v súlade so zákonmi a predpismi.
 8. Prevádzkovateľ zabezpečí pre dotknutú osobu na jeho žiadosť presun osobných údajov, a ak im skončila oprávnená platnosť tak ich vymazanie.
 9. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe súčinnosť a umožní audit, kontrolu spracúvania jeho osobných údajov.

Dotknutá osoba, záujemca, spotrebiteľ, zákazník, užívateľ stránok obchodu / e-shopu / emailu sa zaväzuje neodkladne vykonať opravy osobných údajov na svojom užívateľskom profile, prípadne upozorniť Prevádzkovateľa na zmeny, chyby všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť riadne s skoré plnenie záväzkov Prevádzkovateľa v zmysle týchto pravidiel a VOP.

Ako dlho spracúvame osobné údaje

Všeobecne vyhlasujeme, že budeme vaše osobné údaje spracúvať, zdielať spolu s našimi zmluvnými sprostredkovateľmi, partnermi, poskytovateľmi po dobu 1 až 10 rokov alebo do odvolania Súhlasu, resp. do vymazania dát, ktorým uplynula doba platnosti alebo zákonné a/ alebo oprávnené dôvody na ich uchovanie.

Ak vzniknú dôvody nášho oprávneného záujmu, napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod., bude nevyhnutné uchovať si osobné údaje na dlhšiu ako 10 rokov.

Ak ste nám zaslali osobné údaje v emaily, Kalkulačkou pre orientačný výpočet, resp. Kontakntým formulárom alebo telefonicky, či SMS pre účel vypracovania návrh Cenovej ponuky, resp. pre Objednávku, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 1 až 3 rokov. Ak ste nám udelili Súhlas, ktorým plánujete uskutočniť obchodnú transakciu, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 3 až 10 rokov.

Ak ste prejavili Súhlas na odber newslettra, budú Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie na dobu 3 rokov.

Ak ste prejavili Záujem o zamestnanie, budú Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie na dobu 1 roka.

Záznamy telefonických hovorov z Call centra, budú Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie na dobu 1 roka.

Vaše osobné údaje uvedené v užívateľskom profile budú spracúvané najdlhšie na dobu 1 roka po jeho zrušení. Následne budú údaje pseudonymizované a údaje o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený, či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh bezpečne uložené na dobu do ich zmazania.

Vyhlasujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami, v zmysle VOP, musíme spracúvať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi, napr. u daňových dokladov je na dobu 10 rokov.

Aké máte práva

Všetky Vaše práva ochrany osobných údajov uvedené v tomto článku si môžete uplatniť zaslaním Žiadosti (vzor Žiadosti) e-mailom, prípadne písomne na adrese prevádzkovateľa.

Máte právo marketingovú komunikáciu, personalizáciu, automatizáciu, spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany:

 • a) obmedziť v nastaveniach svojho profilu alebo
 • b) priamo zakázať alebo zasielanie informácií z newsletter zrušiť odber alebo
 • (c) nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu na info@tvojplot.com, prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Radi vám vyhovieme, ak je to možné v zmysle zmluvných vzťahov, platných zákonov a právnych nariadení.

Na Vaše požiadavky odpovieme, resp. budú vyriešené najneskôr do 1 (jedného) mesiaca, resp. 30 (tridsať) dní od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie 2 (dva) mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty budete informovaní.

Právo na opravu

Máte právo nás požiadať na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo môžete využiť osobne priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu, osobný profil v sekcii „Môj účet“ alebo e-mailom. Prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Právo na prístup k údajom

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, prehľad o tom:

 • či sa o vás spracúvajú osobné údaje,
 • o aké údaje o ide, (ktoré)
 • zdroje z ktorých pochádzajú,
 • za akým účelom ich spracúvame, (prečo)
 • o kategóriu týchto údajov,
 • identifikáciu komu ich poskytujeme, zdieľame, odovzdávame, (komu)
 • či boli prenesené do tretej krajiny,
 • a informáciu o dobe uchovávania týchto osobných údajov. (na dobu)

Žiadosť môžete zaslať e-mailom a my Vám poskytneme Potvrdenie – kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov. Prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Právo na vymazanie údajov (právo na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 • a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • b. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • c. ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;
 • d. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • e. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky;
 • f. ide o osobné údaje detí mladších ako 18 rokov.

Dávame Vám na vedomie, že vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať, napr. Faktúry, či Dobropisy (na dobu 10 rokov). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá, napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania.

Dávame Vám do pozornosti, že informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale v platobnej bráne zmluvného poskytovateľa. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali. Žiadosť môžete zaslať e-mailom, prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu zaujali stanovisko ku Vašej námietke:

 • a. proti spracúvaniu osobných údajov, nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré naša spoločnosť vykonáva;
 • b. proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely marketingu, vrátane profilovania;
 • c. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Žiadosť môžete zaslať e-mailom, prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 • a. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • b. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • c. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • d. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia žiadosti o obmedzenie spracúvania, môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Žiadosť môžete zaslať e-mailom, prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Právo na prenos osobných údajov

Máte právo nás požiadať, získať alebo zaslať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje sebe alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 • a. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 • b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Žiadosť môžete zaslať e-mailom, prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár.

Podanie žiadosti

Máte právo podať žiadosť na uplatnenie vašich práv alebo, ak máte podnet, že vaše osobné údaje spracúvame protiprávne. Najprv by sme radi vyriešili vaše podozrenia, či nespokojnosť. Vaše podnety prosím pošlite vyplnením Žiadosti (vzor Žiadosti), zaslaním e-mailom na info@tvojplot.com, alebo prípadne nám môžete napísať cez Kontaktný formulár. Prosíme, aby ste vyjadrili svoju žiadosť a jej predmet, otázky, námietky, sťažnosti, jasne, kde uvediete aj svoje meno, priezvisko, tel.č., e-mail, adresu bydliska, aby sme vám vedeli odpovedať v zákonnej lehote. Ďakujeme.

Podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť podľa §99 Úradu pre ochranu osobných údajov, ak máte podnet, že vaše osobné údaje spracúvame protiprávne a máte pocit, že sme vašu podanú Žiadosť nevyriešili. Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa čl.51 nariadenia Úradu pre ochranu osobných údajov, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Sekretariát úradu:+421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob

 

Platnosť a účinnosť týchto pravidiel

Ako Prevádzkovateľ vyhlasujeme, že Pravidlá spracúvania osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku / obchod / e-shop a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel spracúvania osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj e-mailom.

Tieto Pravidlá spracúvania osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok (VOP) aj Pravidiel používania webových stránok, obchodu, e- shopu, emailu, chat, messengera a nadobúdajú platnosť dňa 4.4.2023.