Všeobecné obchodné podmienky

v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľky alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ: Tvoj plot s.r.o., www.tvojplot.com

sídlo: Vodárenská 636/3 040 01 Košice -   
IČO: 53659520 IČ DPH:  SK2121454082

štatutár: Tomáš Turský – konateľ, email: info@tvojplot.com
kontaktná osoba: Ing. Ladislav Habina, konzultant pre GDPR, email: laco.habina@tvojplot.com
(ďalej „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“)

 

Článok 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“ alebo skratka „VOP“) sa vzťahujú na nákup tovaru, produktov prostredníctvom webstránok, resp. e- shopu (systém elektronického obchodného domu) www.tvojplot.com alebo Objednávkou cez email: info@tvojplot.com (ďalej len „obchod“). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej „sledovateľ“, „čitateľ“, resp. „záujemca“, resp. „spotrebiteľ“, „kupujúci“, „zákazník“ resp. „odberateľ“).

Záujemca, ktorý užíva, prezerá si webstránky www.tvojplot.com, resp. obchod, resp. vyplní orientačnú kalkulačku, resp. pošle email a tým vyplní svoje kontaktné údaje, prejavuje SÚHLAS s Pravidlami spracúvania osobných údajov a / alebo vyplní, či potvrdí Objednávku elektronicky, cez obchod alebo email vyjadruje svoj SÚHLAS, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadok, Pravidlami spracúvania osobných údajov, Pravidlami prezerania webových stránok /e-shop, a ďalšími Prílohami a podmienkami v súlade s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.

Sledovateľ, Čitateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prezerá produkty (tovar, služby, či montáž), v obchode bez zadania objednávky a bez vyplnenia osobných údajov.

Záujemca, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prezerá produkty (tovar, služby, či montáž), v obchode a prejaví záujem o produkty, o kalkuláciu, o cenovú ponuku, vyplní svoje osobné údaje pre účely kontaktovania s prevádzkovateľom avšak ešte bez zadania objednávky na konkrétne produkty.

Spotrebiteľ, Kupujúci, Zákazník resp. Odberateľ sa rozumie v obchode registrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala, po vlastnej autorizácii, vyplnení osobných a kontaktných údajov záväznú elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu, alebo zaslala záväznú elektronickú objednávku e-mailom so záujmom kúpiť, previať a zaplatiť za produkty (tovar, služby, či montáž) prevádzkovateľa.

Zodpovedná osoba, ako zástupca Spotrebiteľa je fyzická osoba poverená Spotrebiteľom na prevzatie tovaru, zásielky. Spotrebiteľ zodpovedá za osobné údaje, (tel.číslo a meno, resp. určenú identifikáciu zodpovednej osoby), ktoré odovzdá, či poskytne Spotrebiteľ prevádzkovateľovi, resp. kuriérovi.
Prevádzkovateľ je predajca prezentovaných produktov (tovar, služby, či montáž) uverejnených na www.tvojplot.com. Prevádzkovateľ poskytuje svoje produkty prostredníctvom Konzultantov, či Predajcov ako Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, za ktoré prevádzkovateľ prevzal plnú zodpovednosť.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, Objednávka alebo zaslaná e-mailom obsahujúca informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, či produktov a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu, resp. na základe Cenovej ponuky vypracovanej Konzultantom, či Predajcom ako Oprávnenou osobou Prevádzkovateľa.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť Cenovej ponuky ako Podmienky predaja, resp. podmienky montáže, resp. podmienky Kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom uzatvorená samostatná kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka spotrebiteľa v obchode, či emaily za návrh k uzavretiu zmluvy medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom, ktorú zmluvné strany a oprávnené osoby potvrdením objednávky akceptujú.

Článok 2. Podmienky Cenovej ponuky, či orientačná Kalkulácia tovarov, materiálu, dopravy a montáž

 

Záujemca si môže cez webstránky (obchod) alebo email požiadať o nezáväznú cenovú ponuku, resp. vyplní Kalkulačku na www.tvojplot.com ako orientačný výpočet na skladbu materiálu, tovarov, dopravu či montáže s cenou bez DPH a cenou s DPH. Súčasťou žiadosti o cenovú ponuku alebo orientačnú kalkuláciu je vyplnenie osobných údajov (meno, tel.č., email, miesto montáže/ dodania) a iných doplňujúcich údajov potrebných pre vypracovanie cenovej ponuky. Cenová ponuka je iba návrh v zmysle získaných informácií, ktoré poskytol záujemca. Kalkulačka je marketingový nástroj pre základnú komunikáciu so záujemcom a identifikovanie predstáv a potrieb záujemcu.

Vzor Cenovej ponuky

Prevádzkovateľ a oprávnené osoby vyhlasujú, že orientačný návrh cenovej ponuky, resp. orientačný výpočet z kalkulačky nie je záväzný pre prevádzkovateľa, a prevádzkovateľ si vyhradzuje zmenu takého orientačného návrhu po obhliadke a kontrole všetkých dôležitých údajov. Cenová ponuka môže zaniknúť, ak uplynie lehota jej platnosti, resp. ju prevádzkovateľ vyhlási za neplatnú, neaktuálnu formou emailu. Dodatočné námietky záujemcu na cenu pri porovnávaní orientačného a finálneho návrhu nie sú záväzné pre prevádzkovateľa.

Článok 3. Postup a podmienky pri záväznom objednaní

 

Záujemca si môže záväzne objednať produkty (tovar, služby, či montáž) bez alebo s montážou, aj dopravy cez email podľa Cenovej ponuky, ktorú zaslal Konzultant alebo Predajca ako Oprávnená osoba Prevádzkovateľa. Je potrebné, aby záujemca vyplnil Číslo a Dátum vhodnej cenovej ponuky, resp. napísal slovo SÚHLASÍM s Cenovou ponuku ČÍSLO ……. zo DŇA…… a zaslal svoje záväzné rozhodnutie priamo Konzultantovi, či Predajcovi v tvare priezvisko@tvojplot.com ako Oprávnenej osobe alebo Prevádzkovateľovi na info@tvojplot.com

Článok 4. Platobné a dodacie podmienky

 

Všetky ceny produktov (tovar, služby, doprava, demontáž, či montáž) v obchode sú uvedené v mene Eur a vrátane aktuálne platnej sadzby DPH. Úhradou sa rozumie moment pripísania bezhotovostnej, resp. hotovostnej úhrady v prospech prevádzkovateľa, resp. príjemcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje spotrebiteľovi, že na plnenie zmluvy, dodanie tovarov, využíva doručovanie zásielky s oprávnenými osobami, montážnikmi, ktorí sú, či budú uvedení v obchode www.tvojplot.com, v objednávke, v týchto VOP alebo v emaily.

Pri dodávke tovaru súčasne s montážou sa okrem zálohy na materiál spotrebiteľ zaväzuje prevziať a uhradiť za práce, montáž priebežne alebo po ukončení montáže v závislosti od náročnosti a počtu dní montáže.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že po ukončení montáže urobí oprávnená osoba prevádzkovateľa presný súpis použitého materiálu, prác, demontáže, montáže a služieb formou Dodacieho listu. Následne spotrebiteľ realizuje doplatok v zmysle Dodacieho listu, Preberacieho protokolu za ukončenie prác a konečnej Faktúry za materiál, resp. prevádzkovateľ realizuje preplatok formou Dobropisu.

Prevádzkovateľ vystaví Faktúru za služby, demontáž, montáž, nastavenie, zaškolenie a spotrebiteľ realizuje doplatok, v zmysle Dodacieho listu, Preberacieho protokolu za ukončenie prác.

 

Článok 5. Storno objednávky

 

Zrušenie alebo stornovanie objednávky sa riadi zákonom 102/2014 Z.z. Ustanoveniami tohto čl. 5 nie je dotknuté právo spotrebiteľ, kupujúceho, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je uvedené v čl. 6 nižšie.

 1. Storno objednávky zo strany spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku a to v prípade, ak cena z objednávky, zálohovej faktúry, ešte nebola uhradená, výhradne zaslaním e-mailu na info@tvojplot.com. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku po uhradení zálohy, resp. ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa čl. 4., prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky. V prípade tovaru označeného v ponuke textom tovar je na objednávku, alebo tovar v cene vyššej než 300,-Eur aj storno poplatok vo výške 100% z ceny tovaru, maximálne však sumu rovnajúcu sa nákladom na výrobu a dopravu podľa SCHVÁLENEJ, Objednávky ČÍSLO …. do DŇA ……

V prípade, že sa stornovanie objednávky spotrebiteľom bude opakovať, má právo prevádzkovateľ prehodnotiť zmluvný vzťah a obmedziť, či ukončiť zmluvný vzťah, resp. neumožniť spotrebiteľovi uzatvoriť nasledovnú objednávku a zrušiť spotrebiteľovi užívateľský účet.

 1. Storno objednávky zo strany prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar, službu, demontáž, či montáž dodať v požadovanej lehote, či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ už cenu z objednávky, resp. zálohovej faktúry alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode zmluvných strán o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť späť spotrebiteľovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu sumu, ktorú obdržal.

Článok 6. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ, ktorý vo vzťahu k prevádzkovateľovi, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.

Záručná doba na tovary je stanovená na 24 mesiacov s podmienkou dodržania záručných prehliadok, používanie tovaru podľa návodu, predpísaným spôsobom zo strany spotrebiteľa.

Spotrebiteľ berie na vedomie aj ustanovenia podľa §3 a hlavne ods. h), i), j), k).

Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa, v prípade tovaru označeného v ponuke textom „tovar je na objednávku“, alebo tovar v cene vyššej než 300,-Eur je storno poplatok vo výške 100% z ceny tovaru, maximálne však sumu rovnajúcu sa nákladom na výrobu a dopravu podľa SCHVÁLENEJ, Objednávky ČÍSLO …. do DŇA ……. Myslí sa tým 2x (krát) cena dopravy K aj OD spotrebiteľa, náklady za poškodenie, použitie, znečistenie, poškodenie, balenie a iné. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje prednostne e-mailom na info@tvojplot.com.

 

Odstúpenie od zmluvy. (link na formular TU)

V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe prevádzkovateľovi, a to osobne v prevádzke prevádzkovateľa alebo zaslaním emailu, na adresu prevádzkovateľa alebo iným spôsobom vopred dohodnutý s prevádzkovateľom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky opotrebenia alebo používania v rozpore s návodom na používanie, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, prevádzke, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia, Formuláru o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal okrem nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak v zmysle obmedzení uvedené v týchto Obchodných podmienkach. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však spotrebiteľovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný prevádzkovateľom, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. 

V súlade so zákonom nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k čiastočnému alebo úplnému poskytnutiu služby, resp. demontáže, resp. montáže;
 • b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • c) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, dopravy, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom alebo komoditnom trhu, ktorý prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • e) nedodržal záručné prehliadky stanovené prevádzkovateľom,
 • f) používanie a nastavenie tovaru, či regulačných parametrov v rozpore s návodom na používanie.

Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno.

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť v konkrétnom prípade inak. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so spotrebiteľom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude prevádzkovateľom akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 7. Reklamačné podmienky

Súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je aj Reklamačný poriadok, popísaný samostatne, ktorý obsahuje podrobnosti, práva a povinnosti zmluvných strán a Formulár na podanie reklamácie.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Akékoľvek odchýlky úplnosti dodávky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na Faktúre alebo Dodacom liste je spotrebiteľ povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.

Reklamačný formulár –(link na formulár TU)

Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je spotrebiteľ podnikateľ, ako právnická osoba a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok 8. Ochrana osobných údajov – stručne

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že podrobné Pravidlá spracúvania osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018, Z.z. o ochrane osobných údajov, sú záväzné pre všetky zmluvné strany aj tretie strany, oprávnené osoby prevádzkovateľa v zmysle týchto VOP.

8.2 SÚHLAS. Spotrebiteľ, Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „spotrebiteľ“ alebo „dotknutá osoba“), fyzická alebo právnická osoba, prezeraním a užívaním webstránok, obchodu, e- shopu alebo zaslaním emailu, poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

8.3 Spotrebiteľ, dotknutá osoba, vyjadruje svoj samostatný súhlas príslušným spôsobom na spracúvanie osobných údajov dobrovoľne aj pre tretie strany, partnerov, poskytovateľov, sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené samostatné zmluvy.

8.4 Spotrebiteľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nemôže splniť objednávku, či plnenie zmluvy, ak dotknutá osoba nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov a týchto VOP.

8.5 ÚČELOM spracúvania osobných údajov je identifikácia spotrebiteľa, zákazníka, predzmluvné vzťahy, prijatie a potvrdenie objednávky v obchode, e-mailom, plnenie objednávky, plnenie zmluvy, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru, montáž tovaru, prípadne reklamácia a zákaznícky servis.

8.6. PRÁVA SPOTREBITEĽA: Spotrebiteľ, Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať, opraviť, zmeniť, doplniť po prihlásení na „Môj účet“. Spotrebiteľ môže požiadať prevádzkovateľa o plnenie svojich práv, ako dotknutej osoby kedykoľvek emailom na info@tvojplot.com.

Článok 9. Platnosť a účinnosť

9.1.  Všetky vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, okrem prípadu ak prebieha plnenie reklamácie s dotknutým spotrebiteľom, kde sa na zmenu týchto VOP vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením tvojplot.com

9.3. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/6220781, e-mail: info@soi.sk.

9.4. Prílohy týchto Všeobecných obchodných podmienok (VOP):

 • Pravidlá spracúvania osobných údajov
 • Pravidlá používanie webových stránok, obchodu, e-shopu, emailu, chat, messengera
 • Reklamačný poriadok
 • Vzorový formulár na Reklamáciu – (link)
 • Vzorový formulár na Odstúpenie od zmluvy – (link)

9.5. Čitateľ, sledovateľ, záujemca, resp. spotrebiteľ vyhlasuje, že sa PRED vyplnením Objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami aj Prílohami, a že s týmito súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) tvoria neoddeliteľnú súčasť s Pravidlami používania webových stránok, obchodu, e-shopu, emailu, chat, messengera a nadobúdajú platnosť dňa 4.4.2023.